Vesienomistus

Vesialueen omistaja ohoi! Onko sinulla käyttö- ja hoitosuunnitelma hallussa? Lue käyttö- ja hoitosuunnitelma pähkinänkuoressa!

Vesienomistus ja osakaskunnat

Kalatalousalueen merialueen vesipinta-ala on noin 48 800 hehtaaria ja on omistussuhteiltaan erittäin pirstoutunut. Alueella on noin 380 osakaskuntaa sekä noin 1 270 yksityistä vesialuetta. Lähes puolet vesialueiden omistusyksiköistä on pinta-alaltaan alle hehtaarin kokoisia ja yli 500 hehtaarin kokoisia omistusyksiköitä on ainoastaan 17 kappaletta.

Omistusyksikkörakenteen pirstaleisuus ja järjestäytymättömyys hankaloittavat edunvalvontaa, kalastuksenvalvontaa ja yhteisten hoitotoimien suunnittelua sekä osaltaan rajoittavat myös omistajien omia kalastusmahdollisuuksia alueella ja vaikeuttavat yhtenäislupa-alueiden perustamista. On vaikeaa tavoittaa vesialueiden omistajia, jos kalatalousalueella ei ole ajan tasalla olevia yhteystietoja käytettävissä.

Yhteystietojen ilmoittaminen

Kalastuslaki velvoittaa vesialueen omistajan ilmoittamaan yhteystietonsa kalatalousalueelle.

Osakaskunnan on lisäksi ilmoitettava Aluehallintovirastoon ja Maanmittauslaitokselle tiedot hoitokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tai toimitsijan ja hänen varamiehen nimestä ja heidän osoitteistaan.

Äänioikeus ja äänimäärä

Kalatalousalueen päätösvaltaa käyttää yleiskokous. Vesialueen omistaja on kalatalousalueen jäsen ja hänellä on oikeus osallistua kalatalousalueen yleiskokoukseen, jossa päätetään kalatalousalueen toiminnasta.

Vähintään 50 hehtaaria vesialuetta omistavalla on automaattisesti äänioikeus ja saa kutsun kokoukseen mikäli kalatalousalueella on yhteystiedot. Osakaskunta tai yhteisomistuksessa oleva vesialue on yksi vesialueen omistaja, vaikka kiinteistöllä on useita osakkaita/yhteisomistajia. Vesialueen omistajilla, joilla on pienempi pinta-ala, on mahdollisuus muodostaa vähintään 50 hehtaarin yhteenliittymä (tai jokivesien osalta vähintään 30 hehtaaria) ja valtuuttaa yhdessä edustaja. Yhteenliittymällä tarkoitetaan tässä yhteydessä vain sitä, että pienempien vesialueiden omistajat sopivat yhdessä, kuka heidän edustajansa on ja kirjoittavat hänelle valtakirjan. Valtakirja voi olla voimassa toistaiseksi tai vain yhden yleiskokouksen ajan.

Äänimäärä kalatalousalueen kokouksessa on porrastettu niin, että alle 500 hehtaarin vesialue oikeuttaa yhteen ääneen, 500–1 000 hehtaaria antaa kaksi ääntä ja yli 1 000 hehtaaria kolme ääntä.

Osakaskunnan järjestäytyminen

Osakaskunta voi olla järjestäytynyt, jolloin osakaskunnalla on säännöt ja pidetään sääntöjen mukaisia kokouksia, tai järjestäytymätön, jolloin kokoonnutaan tarpeen mukaan kenen tahansa osakkaan kutsumana. Porvoon-Sipoon kalatalousalueen osakaskunnista vain pieni osa on järjestäytyneitä, mutta niiden pinta-ala kattaa noin 60 % osakaskuntien pinta-alasta. Kalatalousalue kannustaa järjestäytymättömiä osakaskuntia järjestäytymään.

Osakaskunnasta tulee järjestäytynyt, kun se on kutsunut kokouksen koolle, hyväksynyt itselleen säännöt ja aluehallintovirasto on vahvistanut säännöt. Järjestäytynyt osakaskunnalla on paremmat mahdollisuudet toimia aktiivisesti kalavesien puolesta sekä hoitaa rahaliikennettään. Mikäli osakaskunnan ei halua järjestäytyä, on kuitenkin syytä kutsua kokouksen koolle ja valtuuttaa yksi osakas tai muu henkilö toimimaan osaskunnan yhteyshenkilönä. Lue lisää osakaskunnan järjestäytymisestä ja sääntöjen hyväksymisestä aluehallintoviraston sivuilta. Kalatalouden Keskusliiton osakaskuntasivuilta löytyy mallisääntöjä ja muuta osakaskuntia koskevaa materiaalia.

Osakaskuntien yhdistäminen

Moni osakaskunta Porvoon-Sipoon kalatalousalueella on erittäin pieni. Suurilla osakaskunnilla on pieniä paremmat mahdollisuudet hoitaa vesialueita ja järjestää kalastusta. Samalla hallintokulut pienenevät ja suuresta omistajajoukosta on helpompi löytää toimijoita hoitokuntaan.

Hyvänä oppaana osakaskuntien yhdistämisasioissa on Etelä-Savossa tehdyn vesialueiden osakaskuntatoiminnan kehittämishankkeen kokemuksien pohjalta julkaistu Vesialueiden yhdistäminen -tietopaketti. Myös Kalatalouden Keskusliitolla ja Maanmittauslaitoksella on yhdistämisestä neuvoja kotisivuillaan.

Porvoon-Sipoon kalatalousalueen osakaskunnat

Mikäli haluatte tietoa osakaskunnastanne nähtäville kalatalousalueen kotisivuille, ottakaa yhteyttä toiminnanjohtajaan!