Yleiskokoukset

Kalatalousalueen päätösvaltaa käyttää yleiskokous. Yleiskokous pidetään yleensä huhtikuussa. Tietyn vesialueen hehtaarimäärän omaavat osakaskunnat, riittävän suuren alueen vesialueen omistajat ja valtakunnalliset kalastusalan järjestöt voi lähettää edustajan kokoukseen. Rekisteröidyillä alueellisilla ympäristön- ja luonnonsuojeluyhdistyksillä on oikeus edustajaan, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Lisää infoa jäsenistä ja osallistumisesta kokouksiin alla, sekä sivuilla alueesta ja vesienomistus.

Yleiskokousmateriaalit löydät alla.

Yleiskokous 29.4.2024


Yleiskokous 27.4.2023


Yleiskokous 21.4.2022


Ylimääräinen kokous 30.11.2021

Kokous antai hallitukselle valtuudet kirjoittaa tarkentavasti auki tekstin Siverfjärdein sisälahtien kalastuskiellosta, kappale 2.4.1. Ehdotukset kalastuksen säätelytoimenpiteiksi

Hyväksytty käyttö ja hoitosuunnitelma


Käyttö- ja hoitosuunnitelma nähtävillä 15.11.2021 asti

Tästä saat tietoja miten toimia jos haluat kertoa mielipiteesi suunnitelmasta:

Ja tästä aukeaa suunnitelmaluonos:


Yleiskokous 22.4.2021


Yleiskokous 17.9.2020

Seuraavilla kalatalousalueen jäsenillä on oikeus yhteen edustajaan yleiskokouksessa:

1) osakaskunta, jossa on vesialuetta vähintään 50 hehtaaria;

2) osakaskuntiin kuulumattomien, pinta-alaltaan vähintään 50 hehtaarin kokoisten vesialueiden omistajat;

3) sellaiset kalatalousalueeseen kuuluvien osakaskuntien tai osakaskuntiin kuulumattomien vesialueiden omistajien yhteenliittymät, joiden hallinnoimien vesialueiden yhteenlaskettu pinta-ala on vähintään 50 hehtaaria; joessa kuitenkin vähintään 30 hehtaaria;

4) kalastuslain 23 §:n 2 momentissa tarkoitettu valtakunnallinen kalastusalan järjestö, lukuun ottamatta vapaa-ajan kalastajia edustavaa järjestöä, jolla on oikeus kahteen edustajaan.

Erityisperusteisten kalastusetuuksien haltijoilla on oikeus yhteen yhteiseen edustajaan.
Rekisteröidyillä alueellisilla yhdistyksillä, joiden tarkoituksena on ympäristön- tai luonnonsuojelun edistäminen ja jonka sääntöjen mukaisella toiminta-alueella kalastusalue tai osa siitä sijaitsee, on oikeus yhteen edustajaan, jolla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Äänimäärä

Kullakin vähintään 1 000 hehtaarin vesialueomaisuutta edustavalla edustajalla on 3 ääntä, vähintään 500 mutta alle 1 000 hehtaarin vesialueomaisuutta edustavalla edustajalla 2 ääntä sekä muita jäseniä edustavilla edustajilla 1 ääni.

Yksi henkilö voi samanaikaisesti toimia enintään kahden (2) jäsenen edustajana ja käyttää niille kuuluvaa äänivaltaa. Pienten vesialueiden yhteenliittymää katsotaan tältä osin yhdessä yhdeksi äänivaltaiseksi jäseneksi.